ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืน กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.121/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก