โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ๋

โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ๋


เอกสารขออนุมัติ

กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว

กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 1

กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน 2