ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค.109/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก