ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.105/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก