ขออนุมัติจัดสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และขอเสนอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2565 (ค.103/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก