ขออนุมัติยกเลิกการจัดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง 4 ครั้ง เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการและรายการใหม่ (ค.100/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก