ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.99/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก