ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืนให้ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.95/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก