ขออนุมัิตโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 (ค.88/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก