ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 (ค.85/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก