อนุมัติดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาดและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ค.84/63

รายละเอียดการโอน ...คลิก