โอนงปม.จากศวช.เชียงรายคืนกพภ. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ครั้งที่ 82/63

รายละเอียดการโอน ... คลิก