โอนงปม.เพิ่มเติม ให้ศมข.พัทลุง เป็นคชจ.ในการเดินทางไปราชการ ซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ ค. 81/63

รายละเอียดการโอน ... คลิก