ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงปม.ปี 63 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (โอนครั้งที่ 4) จากงบดำเนินงานปีงปม.2563 ค.79

รายละเอียดการโอน ... คลิก