ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (ค.63/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก