ขออนุมัติโอนงบประมาณกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งและเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ค.61/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก