ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.58/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก