ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ปี 2563 เพิ่มเติม (ค.57-63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก