ขออนุมัติปรับแผนและโอนงบประมาณกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมแพภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก