โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง งบประมาณ 2563 (เพิามเติม)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก