โอน งปม. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.302)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก