โอน งปม. งบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่าย สบก. (ค.287)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก