โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงปม.รายจ่ายอื่น ค่าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจฯ รุ่นที่ 1 (ค.272)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก