โอนจัดสรร งปม. ของกองวิจัยและพัฒนาข้าวให้ศูนย์ฯ (ค.262-265)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก