โอนจัดสรร งปม.เพิ่มเติม ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2562 ให้ ศวข.เชียงใหม่ (ค.261)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก