โอนเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้าว (ค.258)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก