โอนงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายที่สำนักบริหารกลาง (ค.235)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก