โอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าไฟฟ้าของศมข.พิจิตร (ค.222)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก