โอนเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น (นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์) (ค.214)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก