โอนเงินค.ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ (ค.205)

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก