เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ สบก. (ค.300) 22 สิงหาคม 2562 3
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืน สบก. (ค.299) 22 สิงหาคม 2562 5
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.298) 20 สิงหาคม 2562 12
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.296-297) 20 สิงหาคม 2562 15
โอนเงินคชจ.กิจกรรมตรวจสอบประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (ค.295) 20 สิงหาคม 2562 11
โอนเงินคชจ.เดินทางร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.292) 20 สิงหาคม 2562 6
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมการตรวจประเมินฯ (ค.290-291) 20 สิงหาคม 2562 14
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ.สาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.289) 15 สิงหาคม 2562 24
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.288) 15 สิงหาคม 2562 14
โอน งปม. งบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่าย สบก. (ค.287) 15 สิงหาคม 2562 10