เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณปี 2563 ดครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ครั้งที่ 3) 08 April 2563 23
โอนงบประมาณงาน"กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี" 08 April 2563 8
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง ค.21-63 03 April 2563 90
โอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ค.18-63 03 April 2563 53
โอนงบประมาณจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ค.20-63 03 April 2563 49
ขอโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 01 April 2563 137
โอนจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ให้ศูนย์เทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร ค.14-63 01 April 2563 107
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนากระบงนการผลิตสินค้าเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว ค.15-63 01 April 2563 124
ขอสนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ค.13-63 01 April 2563 45
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 30 March 2563 174