การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

iag b1 1 iag b1 2
iag b1 3 iag b1 4
iag b1 5 iag b1 6
iag b1 7 iag b1 8
iag b1 9  

 

 

iag b2 1 iag b2 2
iag b2 3 iag b2 4
iag b2 5 iag b2 6
iag b2 7 iag b2 8

 

 

iag b3 1 iag b3 2
iag b3 3 iag b3 4
iag b3 5 iag b3 6
iag b3 7  

 

 

iag b4 1 iag b4 2
iag b4 3 iag b4 4

 

 

iag b5 1 iag b5 2
iag b5 3 iag b5 4 2
iag b5 5  

 

 

iag b6 1 iag b6 2
iag b6 3 iag b6 4
iag b6 5 iag b6 6
iag b6 7 iag b6 8
iag b6 9  

 

 

iag b7 1 iag b7 2
iag b7 3 iag b7 4
iag b7 5 iag b7 6