ดาวน์โหลด Application

banner1

icon 005

   nsectShot (โปรแกรมนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)การพัฒนาและการใช้งานโปรแกรมถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสี       น้ำตาล (แอพพลิเคชั่น Insect Shot) ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติงานแอนดรอยด์ (Android) บนสมาร์ทโฟน เป็นการ     เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อ ถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วย แรงงานคนอีกด้วย

Google play logo

 icon-01

ระบบพันธุ์ข้าวรับรองของไทย กรมการข้าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง ในเรื่องของชื่อพันธุ์ ชนิด   ข้าว ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำและการให้ผลผลิตประมาณการต่อไร่ สำหรับเกษตรกรและผู้   สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Google play logo

 icon 008

ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย     นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer

Google play logo

 icon 006

โปรแกรมส่งภาพถ่ายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไปยังเครื่องแม่ข่าย เมื่อผู้ใช้ต้องการส่งภาพมายังเครื่องแม่ข่าย และต้องการนับ   จำนวนเพลี้ยที่อยู่ในภาพนั้น เมื่อกดปุ่มส่งภาพ ภาพนั้นจะถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายแล้วทำการนับเพลี้ยที่จนเสร็จสิ้น แล้วจะ   ส่งกลับไปแสดงผลการนับมาที่กล่องข้อความ

Google play logo