ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการบนเว็บไซต์กรมการข้าว ปี 2562

sum static start 2562