การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม