แผนส่งเสริมและป้องกันการทุจริต กรมการข้าว

โครงสร้าง

  • เรื่องร้องเรียน

                เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุคลากร

                รายงานผลการดำเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน

                รายงานผลการดำเนินการตามแผน รอบ 12 เดือน

                รายงานผลการดำเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน

                รายงานผลการดำเนินการตามแผน รอบ 12 เดือน

  • แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

                เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน

                เรื่องร้องเรียนทั่วไป

                แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

                สถิติการร้องเรียน