กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

ประกาศฯ

รายละเอียดแผนฯ