กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง