กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาหน่วยงานภายอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาหน่วยงานภายอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)  ปี 2563

 

ประกาศแผนฯ

รายละเอียดแผนฯ