กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมิน
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

รายละเอียด