กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562