กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561