กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศแผนจัดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561