กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศแผนจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมิน
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561