กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป

07062018133651 0001

07062018133651 0002