กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์