กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์