กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภาย (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP