กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์