กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖